Vilkår

 1. Overdragelse av medlemskapet
  • Medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
 2. Trening skjer på eget ansvar
  • All trening på treningssenteret skjer på kundens eget ansvar.
  • Kunden er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket for de påkjenninger som treningen medfører.
  • Treningssenteret fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på personer eller gjenstander så fremt senteret ikke har opptrådd grovt uaktsomt.
 3. Ansvar for mindreårige/barn
  • Foreldre er ansvarlig for medbragte barn.
  • Barn under 13 år har kun adgang til Barneparken.
  • Opphold i barneparken skjer på foreldrenes ansvar, men treningssenteret skal sørge for at minst mulig farlige situasjoner kan oppstå. Barneparken er bemannet til oppsatte tider. Noen aktiviteter vil bare være tilgjengelig når barneparken er bemannet.
 4. Medlemmets plikter
  • Medlemskort skal registreres i terminal før man går inn i senterets treningsarelaler.
  • Egne sko som ikke er brukt ute skal brukes i senterets treningsarealer
  • Medlemmet skal sette seg inn i bruken av treningsutstyret/lokalene, og forplikter seg til å følge regler for bruk av utstyr/lokaler.
  • Å rydde på plass treningsutstyr etter bruk.
  • Å forlate treningssenteret til stengetid.
  • Å følge gjeldende Husregler.
 5. Grunner for advarsel
  • Bruke sko inne som man har brukt ute.
  • La være å rydde opp treningsutstyr en har brukt.
  • Unødvendig grising i lokalene.
 6. Grunner for utestengning
  • Mislighold av betalinger.
  • Sjikanering av andre medlemmer, eller ansatte.
  • Bruk av ulovlige stimulerende midler, herunder alle former for doping og narkotika.
  • Møte beruset på treningssenteret.
  • Gjentatte advarsler.
 7. Utestenging
  • Dersom ledelsen bestemmer at et medlem skal bortvises, og fratas retten til å benytte treningstilbudet, og grunnen er at medlemmet har brutt gjeldende regler, forfaller resten av kontrakten til betaling umiddelbart.
 8. Aldersgrense
  • Nedre aldersgrense for å bli medlem er 13 år.
  • Fra 13 til og med 15 år har medlemmet tilgang til gruppetrening, kondisjonstrening samt apparattrening, under forutsetning om at opplæring er gitt og før klokken 18 på hverdager.
  • Alle under 18 år skal ha skriftlig samtykke fra foresatte før trening kan starte.
 9. Kundens rett til erstatning
  • Kontrakten fryses kun i hele måneder.
  • Ved lengre tids sykdom som tilsier treningsfravær, kan kunden mot legeerklæring få utvidet kontrakten tilsvarende sykdomsfraværet. Sykefravær som er kortere enn en sammenhengende måned erstattes ikke. Kopi av sykemelding skal leveres på treningssenteret senest 3 uker etter sykefraværet startet. Første måneden av fraværet må kunden selv dekke.
  • Verneplikt erstattes som lengre sykefravær (ikke repetisjonsøvelse).
  • Treningssenteret er ikke ansvarlig for skader som oppstår under trening.
 10. Bindingstid/Oppsigelse
  • Ved inngåelse av kontrakt med avtaletid/bindingstid er kunden forpliktet til å være medlem i hele avtaletiden.
  • Kontraktens varighet (avtaletid) er spesifisert på kontrakten.
  • Etter utløpav avtaletidløper kontrakten videreinntil oppsigelse er levert.
  • Oppsigelse av en treningskontrakt skal være skriftlig (også e-post), og på formularet ”Oppsigelse av treningskontrakt på treningssenteret”. Muntlige oppsigelser blir aldri akseptert som oppsigelse.
  • Oppsigelse meldes senteret ved å sende e-post til post@sissels.no. Oppsigelsen kan ikke regnes som mottatt av oss før dette er bekreftet pr e-post eller sms.
  • Når gyldig oppsigelse er bekreftet av treningssenteret plikter medlemmet å betale for resterende dager i måneden oppsigelsen er levert og påfølgende kalendermåned. Kontrakten er gyldig like lenge.
 11. AvtaleGiro
  • Varsling av AvtaleGiro trekk blir kun foretatt lokalt på treningssenteret, kunden aksepterer dette som tilstrekkelig varsling, og kan ikke påberope seg at varsel ikke er gitt.
  • Kontraktsforpliktelsene blir ikke påvirket av at AvtaleGiro fullmakten blir stoppet/slettet av kunden.
  • Medlemmer under 18 år må ha fullmakt fra foresatte, den foresatte må tegne AvtaleGiro fra sin konto på vegne av den umyndige.
  • Det er kundens ansvar å påse at AvtaleGiro trekkene kommer i gang, og løper hver måned, til kontrakten er sagt opp og avsluttet.
  • Vi er behjelpelig med å skaffe til veie en standard AvtaleGiro fullmakt som kunden kan bruke til å opprette betalingsavtale med sin bank.
 12. Prisendringer
  • Dersom myndighetene innfører MVA eller andre avgifter på trening, vil avgiftene bli belastet kunden.
  • Treningssenteret forbeholder seg retten til å justere prisen på medlemskapet årlig.
  • Kunden gis garanti for at prisen ikke endres innenfor avtaletiden som er spesifisert på kontrakten. Etter utløp av avtaletiden justeres prisen til gjeldende pris på senteret uten varsel.
  • Prisendringer blir varslet med oppslag på treningssenteret
 13. Betalinger
  • All trening, uavhengig av betalingsform, forfaller til betaling mellom den 15. og 20. og gjelder for tilgang til senteret i påfølgende kalendermåned
  • Alle månedsbeløp forfaller til betaling uavhengig av treningshyppighet.
  • Ved inngåelse av kontrakt betales enten hele kontrakten kontant eller resterende dager i inneværende måned pluss hele påfølgende måned. I tillegg skal avgift for innmelding, medlemskort og eventuelle tilleggskort/nøkler betales.
  • Dersom AvtaleGiro fullmakt ikke er godkjent i tide for at første avdrag kan trekkes fra konto vil det i stedet bli skrevet ut faktura med gebyr på dette avdraget. Faktura sendes på epost til kunden. Dersom vi ikke har registrert epost adresse sendes faktura i post.
 14. Angrefrist
  • Angrerett gjelder kun ved signer av avtale på stand eller ved kjøp av avtale over internett
 15. Generelle bestemmelser og informasjon
  • Det er ikke lov å bruke sko som setter merker på gulvene. Forøvrig skal det brukes rene innesko.
  • Det tas forbehold om endring av timeplaner og åpningstider. Særlig gjelder dette høytider og sommer.
  • Resepsjonen er til tider uten bemanning.
  • Det tas forbehold om stenging av enkelte deler av senteret for vedlikehold/ombygging.
  • Det tas forbehold om rett til å gjennomføre uanmeldt dopingkontroll, i henhold til gjeldende regelverk. Dopingkontroll vil bare være aktuelt dersom det er mistanke om bruk av ulovlige stoffer.
  • Vi bruker inkassofirma på betalingsoppfølging. Gebyr etter gjeldende satser.
  • Forsinkelsesrente belastes ved for sen betaling.
  • Kunden kan ikke bryte kontrakten på grunn av redusert åpningstid eller endringer i timeplaner.
  • Treningssenteret har rett til å endre Medlemsbetingelsene og Husreglene uten annet varsel enn et oppslag på senteret. Gjeldende regler finnes til en hver tid på sissels.no
  • Det er kundens plikt å holde seg oppdatert på innholdet i Medlemsbetingelsene og Husreglene.
  • Trening på 24Chilli krever tilleggsmedelmskap som koster 275 kr/år og belastes kunden i mars hvert år.
  • 24Chilli er tilgjengelig for alle medlemmer på Sissels som er 16år og eldre